ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਨਾ‘ਪਿਆਰ` ਸਾਡੀ ਇਕ ਭਾਵੁਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਮ ਸਰੀਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਬੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਅਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਕੋਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਢਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਪੰਡਿਤ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਖ਼ੁਦ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹਨ।